Raabsaa Kondomii

Raabsaa Kondomii

Akkuma beekamutti kondomii laakteex  dhiiraa kan jedhamu dhukkuboota saal-qunnamtiin daddarban kan akka HIV, STIs, caabxuu, fi kaneen birraa ittisuuf kan teeknolojii faayidaa-qabeessa ta’eedha.

Dhiimma murteessaa ta’ee kanaaf, bara 2017 irraa eegalee Wiirtuun Odeeffannoo HIV/AIDS Adaamaa hawaasnii  HIVf caalmaan saaxilamaniif raabsaan kondomi gochaa kan turee yoo ta’u yeroo ammaa kana godinoota 3 annaallee 24 keessatti kan raabsaan kondomii raawwachuu jiruudha.

Qaama Hawaasaa Xiyyeeffanaan Kennameef:

Raabsaa Kondomii kan Bara 2013 E.C

Raabsaa Kondomii kan Bara 2014 E.C

Hootelootaaf Raabsaan Kondommi fi Maxxanfamtoota adda addaa tiif
Delivering comdoms and iec to Almaz Pension Hotel
IEC at Terefe Pension
preparing IEC BCC for delivering to Hotels and pensions
Sina Pension
Terefe Pension Condoms delivering
Terefe Pension IEC