Tajaajila Kennaa Hubannoo Haaraa (CAS)

Tajaajilaa Hubannoo Waqtawaa (Current Awareness Services)

Tajaajilli  hubannoo waqtawaa  karaa ittin fayyadamtootni  wiiirtuuu oddeeffannoo  HIV/AIDS Adaamaa  oddeeffannoo haara ta’ee ittin argatanidha akkasumas facaatii oddeeffannoo fayyadamtoota biraa gahe haala itti tursisuun beekumsaa qaban irrrattii hubbanoo dabalata akka fidanif  tajaajilli kun baay’ee barbachisadha.

Fayyadamtoota keenyaa,

Linkii armaan gadii irrratti cuuqasuun qophiiwaan   IEC/BCC  wiiirtuuu oddeeffannoo  HIV/AIDS Adaamaan maxaanfaman  ilaaluun  yoo barbadan buufachuun itti fayyadamatti haawasa amaalan jijiramee umuu keessaattiii gahee keessan baha isinin jenna.

  • Sirreeffamtoota Seeraa HIVf ni saaxilamu?(Kan Qoopha’ee Afaan Oromoo Fi Ammariffaan Yoo Ta’u.Sirreeffamtni Calmaatti HIVf saatilamuu.kunis akkaata isaan  ittin offirraa dhukubaa dadarbaa kana ittisaanidha  )
  • Jireenya Fayyaaleessaa Jiraachuuf..
  • (Kan Qoopha’ee Afaan Oromoo Fi Ammariffaan Yoo ta’u.ijoon isaas haala namootni HIV/AIDS walin jiraatan jireenyaa fayyaa qabeessaa akkamin akka jiraatanidha.
  • Qoricha sammuu nama hadoochu limmoodhaan fudhachuun HIVf nu saaxilaa?

    Kan Qoopha’ee Afaan Oromoo Fi  Ammariffaan Yoo ta’u. barrun kun namooota araada  adda adda limmoodhaan fudhaatan kaneen HIV/AIDS calmaattii saaxilamanidha .kunis hubbannoo limmoo akka dhabaanifi akka HIV fi dhukuboota dadarboo biroo irraa akka of ittisaanidha.