Qophii fi Raabsaa Maxxanfamtoota Jijjirraa Ammalaa Fidan (IEC/BCC)

17 July, 2021

Qophii fi Raabsaa Maxxanfamtoota Jijjirraa Ammalaa Fidan

 

Maxxanfamtootni jijjiraa ammalaa fiduu (IEC/BCC) kan jedhaman isaa sagantaa ittisa, wallaansa, fi deggarsa dhimma HIV keessatti hammatamuudha.

Maxxanfamtootni jijjiraa ammalaa fidan (IEC/BCC) isaani baayisee faayidaa-qabeessa ta’aani yaadaman:

 

  • Beekumsa kan dabaluu. Dhimmota bu’uura HIV ta’aan ilaalchise hawaasni biifaa fi afaani toluutiin akka hubachuu danda’au kan qophaa’eedha
  • Ummata giduu dhimmi dhiyaate irratti akka marii’atan kan kakaasuu

  • Haawani jijjiraa ilaalcha gaarii ta’ee akka horatuu ni jajjabeessa, ni damaqisiisa

  • Haala jireenya kophummaa fi logummaa  ni xiqqeessa
  • Feedhii odeeffannoo fi tajaajiloota hawaasni akka qabaatu haala ni umma. Namni dhuunfaa ta’e hawaasni dhimmoota HIV/AIDS ilaalchiise odeeffannoo gahaa akka argatan ni kakaassa.

  • Maxxanfamtootni jijjiirraa ammalaa fidan kaneen kun namooti imammataa baasuu ( policy makers) fi hayyu duroonii biyyaa tattamsa’ina dhukuboota daddarboo ilaalchisee haala ittisuu danda’aani haala ni mijjeessa

  • Tajaajiloota ittisaa, wallaansaa fi deggarsaa dhimma HIV ilaalchiisee tajaajiloota barbaachisan ni hubachiisa, ni beeksiisa

  • IEC/BCC ummatni akkaataa itti fayyadamiinsa kondomii, walqunamtii saalaa of-eggannoo qabu raawwachuu, qorichii limmoodhaan fudhataman haala of-egganoo ta’een raawwachuuf hubanoo gaarii ta’ee argatanii ofiiti-ammanumaa ni guddisa.

Haaluuma kanaan, Wiirtuun Odeeffannoo HIV/AIDS Adaamaa qajeelfama  BFO/ Daareektoreeti Ittisaa fi To’aanno HIV/AIDS Oromiyaa irraa gadii nu dabruu irraan ka’uun weaggoota dheeraatiif maxxanfamtoota jijjirraa fidan jedhaman yaadaman qopheesssaa, omishaa, fi hawaasa HIVf baayisee saaxilamaniif raabsaa akka ture ni beekama. Isaan armaan gaditii argaman maxxanfamtoota omishan keessaa hamma tokko yoo ta’uu barbaadaa PDF isaa dubbisuu ni dandeessu, feetan download gochuu ilee ni dandeessu.

IEC/BCC Distribution of 2013 E.C
IEC/BCC Distribution of 2014 E.C
Maxxanfamtoota Wiirtichaatiin omiishaman- hamma tokko

Jireenya Fayyaaleessaa Jiraachuuf..

 
                                 
 
                                    Miidhaa Suusii
 
 
 
                                   Hiriyaa kee beekta laataa?
 
 
                        HIV fi Konkollaachiistoota
 
 
 
 
                            
 
                                   Harka Keenya haa dhiqannu
 
 
                                               
                                              Dargagootaa fi HIV